Over SBP

Bij de oprichting van een BIZ zijn de volgende stappen aan de orde:

 • Ondernemers bepalen in een BIZness-plan:
  • Samenhangende gebiedsomvang.
  • Zwakke en sterke punten en beleidsdoelen.
  • Geplande activiteiten en kosten- BIZ-periode (5 jaar).
  • Definitie van bijdrageplichtigen.
  • Benodigd bedrag en wijze van heffing (WOZ-gerelateerd).

   — > Er wordt een BIZ-vereniging opgestart in dit geval is de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Lingewaard weer in het leven geroepen.
 • Gemeente en BIZ-vereniging sluiten samen de uitvoeringsovereenkomst met daarin o.a.:
  • BIZ-bijdrage en omslagmethode.
  • Gebiedsafperking.
  • Definitie en lijst van bijdrageplichtigen.
  • Lijst van activiteiten.
  • Wijze van financiële verantwoording door BIZ.
  • Afspraak over gemeentelijke basisdiensten.

   — > De BIZ organisatie legt zich vast op uitvoering.
 • Geplande activiteiten en kosten BIZ periode 2023-2027
  • Er wordt een BIZ-vereniging opgestart in dit geval is de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Lingewaard omgedoopt naar Stichting Biz Pannenhuis
 • Gemeenteraad stelt op voordracht van B&W de heffingsverordening vast, waardoor de inning van de BIZ-bijdrage mogelijk wordt.
 • Gemeente  organiseert de draagvlakmeting  onder bijdrageplichtige ondernemers en/of eigenaren, waarbij voor het instellen van een BIZ een respons nodig is van tenminste 50% geldige stemmen (alleen de vóór- en tegenstemmen) van de stemgerechtigden. Van die geldige stemmen moet 2/3 vóór stemmen. Als de bijdrage gekoppeld is aan de WOZ-waarde dan moeten de vóórstemmers ook nog minstens 50% van de vastgoedwaarde vertegenwoordigen. Als eigenaren en gebruikers allebei mee doen dan stemmen ze afzonderlijk en is bij elk van de twee groepen een meerderheid van 50% vereist.
 • Gemeente stelt de verordening in werking, int de BIZ-bijdragen en draagt die in de vorm van een BIZ-subsidie over. 
 • BIZ-vereniging gaat van start.
 • De BIZ legt jaarlijkse verantwoording af voer beleid en besteding van de middelen aan bijdrageplichtigen en de gemeente.

 

 

Het team

Wat houdt Stichting BIZ Pannenhuis in?

Veel ondernemers en eigenaren op een bedrijventerrein zijn wèl bereid om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te verbeteren, maar alleen als iedereen meebetaalt. Ze willen hun concurrentiepositie verbeteren en daarmee de omzet verhogen. Het is dan de kunst om genoeg collega ondernemers mee te krijgen, waardoor de vereiste meerderheid (grofweg 65%) voor een BIZ wordt behaald. Voorbeelden van BIZ-activiteiten die tot meer klanten leiden zijn extra veiligheid, extra schoon, aantrekkelijke evenementen, mooiere buitenruimte, parkeergelegenheid, betere bereikbaarheid, gebiedsmarketing, onderlinge samenwerking en een professioneel management.

Om samen stappen te zetten om de samenwerking en het bedrijventerrein te verbeteren hebben we financiële middelen nodig. Uitgangspunt is dat iedereen die profiteert van de gezamenlijke activiteiten meebetaald en dat de kosten voor de individuele ondernemer/vastgoedeigenaar zo laag mogelijk blijven. De gemeente blijft haar eigen taken uitvoeren. Daarnaast int de ondernemersbijdrage en keert deze uit aan de ondernemersorganisatie. Hiermee kunnen de beoogde acties worden betaald.

© 2024 Stichting BIZ Pannenhuis